Noen typiske Syre Base Par
Her finner du blant annet tabell over de SyreBase Par som man oftest møter i oppgaver.
Vi skal nå se på de mest vanlige Syre Base Par.

Syrekonstanten angir hvor lett syren avgir ett proton. For en sterk syre som lett gir fra seg ett proton, vil den korresponderende base vil være svak. Motsatt gjelder at en sterk base har en korresponderende svak syre.

I tabellen under finner vi derfor de sterkeste syrene øverst til venstre, mens de sterkeste basene finnes nederst til høyre.


tabell-1. Syre-Base Par
Syre
Formel
Ka
Base
Formel
Kb
Saltsyre
HCl
1.0 E+04
Kloridion
Cl-
1.0 E-18
Svovelsyre
H2SO4
1000
Hydrogensulfation
HSO4-
1.0 E-17
Oksoniumion
H3O+
55.5
Vann
H2O
1.8 E-16
Salpetersyre
HNO3
20
Nitration
NO3-
5.0 E-16
Oksalsyre
(COOH)2
5.4 E- 2
Hydrogenoksalation
HC2O4-
1.9 E-13
Svovelsyrling
H2SO3
1.7 E- 2
Hydrogensulfittion
HSO3-
5.9 E-13
Hydrogensulfation
HSO4-
1.2 E- 2
Sulfation
SO42-
8.3 E-13
Fosforsyre
H3PO4
7.5 E- 3
Dihydrogenfosfation
H2PO4-
1.3 E-12
Salpetersyrling
HNO2
4.7 E- 4
Nitrittion
NO2-
2.1 E- 11
Hydrogenfluorid
HF
3.5 E- 4
Fluoridion
F-
2.9 E-11
Metansyre
COOH
1.8 E- 4
Metanion
COO-
5.6 E-11
Etansyre
CH3COOH
1.8 E- 5
Etanation
CH3COO-
5.6 E-10
Karbonsyre
H2CO3
4.3 E- 7
Hydrogenkarbonation
HCO3-
2.3 E- 8
Dihydrogensulfid
H2S
1.0 E- 7
Hydrogensulfidion
HS-
1.0 E- 7
Hydrogensulfittion
HSO3-
6.2 E- 8
Sulfittion
SO32-
1.6 E- 7
Dihydrogenfosfation
H2PO4-
6.2 E- 9
Hydrogenfosfation
HPO42-
1.6 E- 6
Borsyre
H3BO3
6.4 E-10
Dihydrogenboration
H2BO3-
1.6 E- 5
Ammoniumion
NH4+
5.6 E-10
Ammoniakk
NH3
1.8 E- 5
Hydrogencyanid
HCN
4.9 E-10
Cyanidion
CN-
2.0 E- 5
Hydrogenkarbonation
HCO3-
4.8 E-11
Karbonation
CO32-
2.1 E- 4
Hydrogenfosfation
HPO42-
2.2 E-13
Fosfation
PO43-
4.5 E- 2
Hydrogensulfidion
HS-
1.0 E-13
Sulfidion
S2-
1.0 E- 1
Vann
H2O
1.8 E-16
Hydroksidion
OH-
55.5Legg merke til at:

Ka· Kb = Kw


- gjelder for alle syrebasepar i tabellen!


Amfolytter


I tabellen over ser du kanskje at syrerester av flerprotiske syrer, som f.eks H2O og HCO3-, kan opptre både som syre og base. Slike stoffer kalles amfolytter og vi sier de har amfotære egenskaper.


Syrestyrke og Basestyrke


Når vi skal klassifisere en syres eller bases protolysestyrke, brukes følgende grader:


tabell-1. Syrestyrke
Sterk Syre
Ka
> 1.0 E- 2
Middel Sterk Syre
1.0 E- 3 <
Ka
< 1.0 E- 2
Svak Syre
Ka
< 1.0 E- 3


NB ! Styrke henger altså ikke sammen med konsentrasjonen (molariteten) av syren, men med verdien til syrekonstanten. Verdiene til syrekonstant og molaritet er i sin tur bestemmende for protolysegrad og pH.